R15 V3

Yamaha R15 V3 (Black)
Yamaha R15 V3 (Blue)
Yamaha R15 V3 (MOTO GP)
Yamaha R15 V3 (Red)